POBOCZA 10 - Kwartalnik Literacko - Artystyczny   NR 4 (10)
   PAŹDZIERNIK 2002
   ISSN 1505-1676
W bieżącym numerze "Poboczy"
tłumaczenia wierszy
Georga Heyma
przedmowa
do tomu poezji
Georga Heyma
Prof. Andrzej Lam

Andrzej Lam

Historyk i teoretyk literatury, prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Ur. 26 grudnia 1929 w Grudziądzu, ukończył liceum im. B. Nowodworskiego w Krakowie, studiował polonistykę na Uniw. Jagiell. pod kierunkiem prof. J. Kleinera. Był dyrektorem Instytutu Literatury Polskiej na UW 1976-1982 i kierownikiem Zakładu Literatury XX wieku 1982-2001, redaktorem naczelnym "Współczesności" 1962-1966 i "Rocznika Literackiego" 1980-1984, współredagował "Miesięcznik Literacki" 1966-1989. Wykładał literaturę polską na uniwersytecie w Moguncji 1982/1983. Autor książek m.in.: Wyobraźnia ujarzmiona (1967); Instynkt i ład. Programy awangardy poetyckiej w Polsce w latach 1917-1923 (2 tomy, 1969); Z teorii i praktyki awangardyzmu (1976); Lupus in fabula (1988); Inne widzenie. Studia o poezji polskiej i niemieckiej (2001); antologii: Opisanie z pamięci. Antologia poetycka londyńskiej grupy "Kontynentów" (1965); Kolumbowie i współcześni. Antologia poezji polskiej po roku 1939 (1972, 1976); Ze struny na strunę. Wiersze poetów Polski Odrodzonej 1918-1978 (1980, 1981). W jęz. niemieckim: Mainzer Vorlesungen über die polnische Literatur seit 1918 (1983); Die literarische Avantgarde in Polen (1990). Redaktor Pism Karola Irzykowskiego (19 tomów, 1976-2001). Tłumacz Dzieł wszystkich Horacego (1992, 1996) i poezji niemieckiej: Pieśni o Nibelungach (1995, 1999); Minnesang. Niemiecka średniowieczna pieśń miłosna (1997); dzieł Woframa von Eschenbach Pieśni. Parsifal. Titurel (1996) i Willehalm (1997); Goethego Tobie głosu użyczam (1995); Hölderlina Poezje (1998), Nocny wędrowiec (2002); Josepha von Eichendorffa (1997); Eduarda Mörike (2002); E. Stadlera Wymarsz (1995); G.Trakla Poezje zebrane (1992), Wiersze z rękopisów (2000); G. Heyma Wieczny dzień (1994), Armada nocy (2001).


Wstecz