* POBOCZA * KRAJNICE * RUBOVI * OBROBJA * POBOCZA * KRAJNICE * RUBOVI * OBROBJA * POBOCZA * KRAJNICE * RUBOVI *
POBOCZA Kwartalnik Literacko - Artystyczny         NR 3 (37-38)
         GRUDZIEŃ 2009
         ISSN 1505-1676
konkursy literackie * konkursy poetyckie - Słowenia konkursy literackie * konkursy poetyckie - Serbia konkursy literackie * konkursy poetyckie - Czechy konkursy literackie * konkursy poetyckie - Polska konkursy literackie * konkursy poetyckie * warsztaty * 2010


UWAGA!!!
Ogłoszenia o konkursach zamieszczamy bezpłatnie.
Organizatorzy konkursów, w których uczestnicy są zobowiązani do wniesienia opłaty konkursowej mogą zamieścić swoje ogłoszenie na zasadach komercyjnych.


MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STANISŁAWA GROCHOWIAKA W LESZNIE
ogłasza

IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI IM. STANISŁAWA GROCHOWIAKA

organizowany pod patronatem
PREZYDENTA MIASTA LESZNA
Współorganizatorzy:

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Lesznie
Urząd Miasta Leszna
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu

Warunki uczestnictwa:

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział zarówno początkujący twórcy, jak i autorzy z dorobkiem literackim. Tematyka prac jest dowolna.

Uczestnicy nadsyłają jeden zestaw poetycki (od jednego do trzech utworów), lub jeden utwór prozą (nowela, opowiadanie, esej), lub jeden utwór dramatyczny, lub jedno słuchowisko radiowe nienagradzane w innych konkursach oraz niepublikowane w całości w którymkolwiek z mediów.

Prace należy nadsyłać w maszynopisie (objętość utworu nie może wynosić więcej niż 30 stron maszynopisu formatu A4), w czterech egzemplarzach opatrzonych godłem (pseudonimem) wraz z dołączoną zaklejoną kopertą opatrzoną danym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, numer kontaktowy: telefon, e-mail) oraz krótką notkę biograficzną na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka,
ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno
z dopiskiem na kopercie "Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka"

Prace nie spełniające wymogów Konkursu nie zostaną dopuszczone do oceny jury. W sprawach spornych decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z komisją konkursową.

Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji reklamowych bądź pokonkursowych - w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury - bez wypłaty honorarium.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 maja 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 18 listopada 2010 r.
Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych utworów i nie wysyłają indywidualnych podziękowań za udział w konkursie.

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani przez organizatorów i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. Laureaci zobowiązani są do zaprezentowania podczas uroczystości fragmentu nagrodzonego utworu.

Finaliści otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez organizatorów i fundatorów. Organizatorzy nie wysyłają nagród pieniężnych pocztą. Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu finału. Po tym terminie kwota nagrody przechodzi na cele działalności kulturalnej prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesznie.

Informacje:
Sekretariat Konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno;
tel. 65 520 53 55, tel./fax. 65 529 66 65 ; e-mail: sekretariat@mbpleszno.pl; www.mbpleszno.pl


Regulamin VIII Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki
1. Konkurs Poetycki im. Jana Kulki ma charakter otwarty - skierowany jest zarówno do autorów zrzeszonych w związkach twórczych, jak i nie zrzeszonych.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 2 nie opublikowanych tekstów poetyckich na adres organizatora (prosimy o przesyłanie nie więcej jak jednego zestawu wierszy).

3. Tematyka tekstów jest dowolna, chociaż jurorzy specjalną nagrodą uhonorują wiersz związany tematycznie z Łomżą lub jej okolicą (może to być tekst dodatkowy w zestawie).

4. Teksty, w trzech egzemplarzach, mają być oznaczone godłem (znakiem autora), a w dołączonej kopercie - oznaczonej tym samym godłem - powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon, adres mailowy).

5. Oczekujemy na teksty do dnia 15 marca 2010 roku - decyduje data stempla pocztowego
- pod adresem:

Miejski Dom Kultury
Dom Środowisk Twórczych
ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża

6. Teksty oceniać będą jurorzy powołani przez dyrektora MDK DŚT. Autorzy najlepszych tekstów uhonorowani zostaną nagrodami i wyróżnieniami; za najlepszy tekst o tematyce łomżyńskiej zostanie przyznana Nagroda Prezydenta Miasta.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24 kwietnia 2010 roku.

8. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody; w innym przypadku przechodzi ona do puli nagród następnej edycji konkursu.

9. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych tekstów bez honorariów, jak również prawo udostępniania ich prasie, radiu, telewizji bez konieczności ubiegania się o zgodę autorów.

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można pod numerem telefonu 86 2163226


Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku
– Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu ogłaszają

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

pod patronatem:
Burmistrza Orzysza
Dwumiesięcznika Literackiego „Topos”
„Gazety Olsztyńskiej”
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

1. dla osób, które nie ukończyły 18 lat.
2. dla osób powyżej 18 lat.

W konkursie mogą brać udział wszyscy niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń twórczych, którzy na adres organizatora (w obu kategoriach) prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w czterech kopiach. Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Personalia i adres autora, również numer telefonu, ew. adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem i kategorią wiekową. Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów. Zestawy będzie rozpatrywać jury w składzie: Tadeusz Dąbrowski, Wojciech Gawłowski, Paweł Szydeł, Krzysztof Kuczkowski (przewodniczący). W kat. powyżej 18 lat zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne – 2.000, 1.000, 500 zł. W kat. Poniżej 18 lat - trzy nagrody pieniężno-rzeczowe. W obu kategoriach jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu). Termin nadsyłania zestawów: 20 maj 2010 r. Rozstrzygnięcie konkursu: 19 czerwiec 2010 r. Gala przyznania nagród: koniec września 2010 r. Wybór nagrodzonych wierszy będzie opublikowany w „Toposie” i „Gazecie Olsztyńskiej”.

Adres: Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 5, 12-250 Orzysz, z dopiskiem „Konkurs” i z zaznaczeniem kategorii wiekowej.
Dodatkowe informacje od godz. 8.00 do 16.00 pod tel. 87 423 70 10.


VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. C. K. Norwida...

...organizuje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszkowie.

W otwartym konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni, a także poeci będący członkami stowarzyszeń i związków twórczych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie organizatorowi trzech wierszy wydrukowanych w języku polskim, w pięciu egzemplarzach, nigdzie nie publikowanych i nie nagradzanych, w tym jeden wiersz o Norwidzie lub inspirowany jego życiem, twórczością, bądź stylem, dwa wiersze o tematyce dowolnej. Każdy utwór opatrzony godłem (takim samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane autora). Godła w formie graficznej dyskwalifikują autora. Organizatorzy nie przyjmują rękopisów. Mile widziane prace dodatkowo na nośnikach elektronicznych.

Oceny nadesłanych utworów dokona Jury powołane przez organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 23 maja 2010 roku. Laureaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach obrad . Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w tomiku pokonkursowym. Odbiór nagród i wyróżnień finansowych wyłącznie osobisty podczas uroczystego Finału.

Nagrody: I nagroda - 2000 PLN, II - 1000 PLN, III - 500 PLN oraz pięć wyróżnień po 300 PLN. Zastrzega się prawo innego podziału nagród.

Termin: do 25 marca 2010 roku
Adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza,
ul. Kraszewskiego 13, 05-800 Pruszków (z dopiskiem "Norwid").


V Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Struna Orficka"
im. Wojciecha Bąka - Ostrów Wielkopolski 2010

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Struna Orficka" organizowany jest przez Ostrowskie Centrum Kultury pod patronatem prasowym dwumiesięcznika literackiego "Topos" w Sopocie.

W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły lat 18 niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych (w tym w Internecie) oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem w pięciu kopiach. Prace winny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane). Dane personalne, adres autora, numery telefonów, ewentualny adres e-mail należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem tym samym co prace konkursowe.

Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów.

Prace konkursowe oceni jury w składzie: Witold Banach, Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski - przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski, Sergiusz-Sterna Wachowiak.

Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych w wysokości: I nagroda - 1500 zł; II nagroda - 1000 zł; III nagroda - 800 zł; IV Nagroda Specjalna Dyrektora Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - 500 zł. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

Wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowane na łamach dwumiesięcznika literackiego "Topos".

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas uroczystego koncertu w dniu 2 października 2010 roku podczas Festiwalu "Wszystko jest poezją" w Ostrowskim Centrum Kultury.

Termin: do 10 czerwca 2010 roku
Adres: Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem: konkurs poetycki "Struna Orficka".
Dodatkowe informacje: w godz. 10.00-15.00, tel. 501 025 071 (przew. jury Wojciech Gawłowski) lub 62 736 40 60 (Ostrowskie Centrum Kultury).


I Ogólnopolski Konkurs Poetycki
"O kwiat dziewięćsiła"

REGULAMIN:

1. Organizatorem konkursu jest Filia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomielnej Czarnej.

2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do autorów zrzeszonych jak również niezrzeszonych w związkach twórczych oraz bez podziału na autorów przed debiutem i po debiucie. Uczestnik konkursu musi mieć ukończenie 15 lat.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy w czterech egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu. Rękopisów nie przyjmujemy. Tematyka utworów dowolna. Łączna objętość zestawu wierszy nie może przekraczać 3 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku). Każdy uczestnik może dołączyć dodatkowo jeszcze jeden wiersz w czterech egzemplarzach o tematyce związanej z przyrodą górską, który będzie oceniany oddzielnie. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

4. Wiersze muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą na kartce dane autora (imię i nazwisko, dokładna data urodzenia, adres, telefon, e-mail).

5. Prace konkursowe należy nadsyłać do 30 kwietnia 2010 r. na adres:
Filia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomielnej Czarnej
32-437 Skomielna Czarna
z dopiskiem: "Konkurs Poetycki"

6. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.

7. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą oceniane.

8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe:
I miejsce - 250 zł + okolicznościowa statuetka
II miejsce - 150 zł,
III miejsce - 100 zł,
Nagroda specjalna Wójta Gminy Tokarnia za najlepszy wiersz nawiązujący do tematyki przyrody górskiej oraz kilka honorowych wyróżnień, a także okolicznościowe dyplomy. Nagrody należy odebrać osobiście. W przypadku sugestii komisji konkursowej, Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Jeśli pozwolą na to środki finansowe, przewiduje się publikację nagrodzonych i wyróżnionych utworów w almanachu pokonkursowym.

10. Podsumowanie konkursu odbędzie się we wrześniu 2010 r. O dokładnym terminie i przyznanych nagrodach laureaci zostaną wcześniej powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród. Nagrody należy odebrać osobiście.

11. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu komórkowego: 663221329.


Metafory rzeczywistości 2010
III konkurs poświęcony polskiej dramaturgii współczesnej

§ 1
Przedmiot konkursu

1. Teatr Polski w Poznaniu, zwany dalej Organizatorem, ogłasza trzecią edycję konkursu na polski dramat współczesny Metafory Rzeczywistości 2010.
2. Organizator zwraca szczególna uwagę na utwory charakteryzujące się świadomym wykorzystaniem stylistyk dramaturgicznych.

§ 2
Przebieg konkursu

1. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2010 roku.
2. Jury zakwalifikuje trzy prace do finału konkursu w terminie do 31 lipca 2010 roku.
3. Wyniki oceny jurorów opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora /www.teatr-polski.pl oraz stronie internetowej projektu www.metafory-rzeczywistosci.pl/ oraz podane do wiadomości wskazanym autorom indywidualnie.
4. Autorzy dramatów zakwalifikowanych do finału konkursu wezmą udział w próbach mających na celu adaptowanie ich tekstów do warunków sceny, wraz z reżyserami i aktorami Teatru Polskiego w Poznaniu. Próby odbędą się w dniach od 26 do 29 sierpnia 2010
5. Inscenizacje wyróżnionych dramatów zostaną zaprezentowane w formie czytań scenicznych 10 i 11 września 2010 w Teatrze Polskim w Poznaniu.
6. Zaprezentowane dramaty poddane zostaną ocenie jurorów, publiczności oraz dziennikarzy.
7. 11 września 2010 roku odbędzie się finał konkursu.

§ 3
Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie dramaty, które nie były uprzednio wystawiane.
3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie dramaty, które nie były publikowane do dnia ogłoszenia wyników pierwszego etapu konkursu, o którym mowa w §2 ust. 2
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
5. Do konkursu każdy z uczestników zgłosić może dowolną ilość dramatów.

§ 4
Zgłoszenia konkursowe

1. Prace przesyłać należy wyłącznie drogą pocztową pod adresem: Teatr Polski w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań.
2. Na kopercie wprowadzić należy adnotację: Metafory rzeczywistości 2010.
3. Na kopercie nie należy wprowadzać adresu nadawcy.
4. Zgłoszenia konkursowe przesyłać należy w czterech egzemplarzach, wydrukowane i spięte w osobnych skoroszytach. Do zgłoszenia dołączyć należy wersję elektroniczną dramatu zapisaną na nośniku CD w formacie .txt, lub .doc.
5. Prace przesyłać należy wyłącznie pod godłem.
6. Godło autora wprowadzić należy na kopercie, na każdym z czterech egzemplarzy zgłaszanego dramatu oraz na okładce płyty CD obejmującej elektroniczną wersję tekstu.
7. Do zgłoszenia konkursowego dołączyć należy osobną, oznaczoną godłem i zamkniętą kopertę zawierającą dane autora: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail.
8. Prace opatrzone danymi umożliwiającymi identyfikację autora w sposób inny niż poprzez rozkodowanie godła nie będą uwzględniane w konkursie.
9. Każde zgłoszenie konkursowe powinno być opatrzone odrębnym godłem.

§ 5
Ocena wstępna dramatów

1. Nadesłane zgłoszenia poddane zostaną ocenie jury, w którego skład wchodzą:
- Prof. Przemysław Czapliński - literaturoznawca,
- Łukasz Drewniak - krytyk teatralny,
- Paweł Szkotak - Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu.
2. Decyzja jury o zakwalifikowaniu dramatów do kolejnego etapu postępowania konkursowego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 6
Sceniczna adaptacja dramatów

1. Warunkiem przyznania nagrody jest uczestnictwo wyróżnionych przez jury autorów w próbach, o których mowa w §2 ust. 4.
2. Organizator pokrywa koszty noclegu oraz przejazdu finalistów do Poznania z dowolnej miejscowości w Polsce drugą klasą PKP.
3. Rezygnacja z udziału w etapie konkursu określonym w paragrafie niniejszym jest równoznaczna z wycofaniem zgłoszenia konkursowego i utratą prawa do uzyskania nagrody.

§ 7
Nagrody

1. W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody: nagroda główna, nagroda dziennikarzy oraz nagroda publiczności.
2. Nagrodę główną stanowi kwota 10 000 zł.
3. Wysokość nagrody dziennikarzy ustalono na kwotę 5 000 zł.
4. Wysokość nagrody publiczności ustalono na kwotę 5 000 zł.

§ 8
Zasady przyznawania nagród

1. Nagrodę główną przyznaje jury w pełnym składzie.
2. Nagrodę dziennikarzy przyznają akredytowani przedstawiciele mediów.
3. Nagrodę publiczności przyznają widzowie głosując w formie anonimowej ankiety. Nagroda przyznana zostanie autorowi, którego dramat uzyska najwyższą liczbę głosów. Wątpliwości w przedmiocie przebiegu głosowania rozstrzyga jury.
4. Decyzje o przyznaniu nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Organizator zastrzega prawo do odstąpienia od przyznania nagród lub do odmiennego ich podziału wskazanego w paragrafie poprzedzającym.

§ 9
Postanowienia szczegółowe

1. Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z zobowiązaniem autora do zawarcia z Organizatorem umowy przyznającej Teatrowi Polskiemu w Poznaniu pierwszeństwo wystawienia tekstu w okresie roku od dnia przyznania nagrody pieniężnej.
2. Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z zobowiązaniem autora do zawarcia z Organizatorem umowy przyznającej Teatrowi Polskiemu w Poznaniu wyłączność wystawiania tekstu w okresie 2 lat od dnia premiery z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego.
3. Zgłoszenia konkursowe jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że nie narusza on praw osób trzecich, a w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw określonych wyżej osoba, która zgłosiła dramat do konkursu zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
4. Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że wyraża on zgodę na nieodpłatne wystawienie dramatów w formie czytań scenicznych na potrzeby postępowania konkursowego.
5. O dokonaniu zgłoszenia w terminie decyduje data stempla pocztowego.
6. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby postępowania konkursowego oraz ogłoszenia wyników (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
7. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu wyłącznie w nadzwyczajnych przypadkach.
9. Wszelkie pytania kierować prosimy na adres e-mail: konkurs@teatr-polski.pl


III OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ LITERACKĄ
- ŚWIDNICA 2010
Celem konkursu jest możliwość profesjonalnego wydania zgłoszonej do konkursu. autorskiej książki literackiej w oryginalnej, atrakcyjnej graficznie i edytorsko formie.

REGULAMIN
Założeniem konkursu jest napisanie, zaprojektowanie i przygotowanie do druku autorskiej książki literackiej /np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp./ w zgodnym z oczekiwaniami twórcy, atrakcyjnym graficznie i edytorsko opracowaniu. Efektem ma być dzieło w postaci autorskiej książki literackiej przygotowanej zgodnie z wizją autora, atrakcyjnej zarówno pod względem wartości literackiej, jak i opracowania graficznego.

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.
2. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy.
3. Na konkurs jeden autor może nadesłać jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas nie publikowaną w zwartej formie drukarskiej /np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp./ w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób.
4. Gatunek literacki i tematyka prac są dowolne.
5. Projekty należy przygotować w formacie PDF z rozbarwieniem w profilu kolorystycznym CMYK. Należy zachować bezpieczny margines - teksty nie powinny być bliżej niż 6 mm od linii cięcia formatu A 5. Wewnętrzny margines minimum 15 mm. Mapy bitowe powinny mieć rozdzielczość 300 dpi. Format A-5, objętość do 120 stron razem ze stronami redakcyjnymi+okładka ( w tym co najmniej 15% ilustracji) nagrane na płyty CD oraz 3 egz. wydruku.
6. W osobnej kopercie należy podać imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, krótka notę biograficzną autora oraz oświadczenie iż nadesłane prace są pracami autorskimi, dotychczas nie publikowanymi w zwartej formie drukarskiej oraz że autor uregulował z osobami współpracującymi przy opracowaniu projektu książki wszelkie sprawy związane z ich prawami autorskimi zgodnie z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH z dnia 4 lutego 1994r.
7. Jury pod przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna tylko jedną nagrodę.
8. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej książki literackiej w nakładzie 1000 egz. / w tym 300 egz. otrzyma autor/ oraz nagroda pieniężna w wysokości 3000 złotych.
9. Autor nagrodzonej książki nie otrzyma żadnego dodatkowego honorarium związanego z publikacją książki.
10. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony projekt książki związany ze stronami redakcyjnymi.
11. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania książki do druku i nieprzyznania nagrody.
12. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.
13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
14. Prace należy przesyłać listem poleconym lub dostarczać osobiście do dnia 10 marca 2010 roku na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy ul. Franciszkańska 18, 58-100 ŚWIDNICA z dopiskiem ''KONKURS - ŚWIDNICA 2010''.
15. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagrody i promocja nagrodzonej książki nastąpi w kwietniu 2010 roku. Wszyscy uczestnicy zostaną o dokładnej dacie powiadomieni listownie oraz zostaną zaproszeni na biesiadę literacką podsumowującą konkurs.
16. Zwrot prac nadesłanych na konkurs /oprócz zapisu pracy nadesłanego w formie elektronicznej/oraz wysyłka nagrodzonej książki nastąpi do 30 czerwca 2010 r.
17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach reklamowych związanych z konkursem bez powiadamiania autora.
18. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. /074/6400941, 603577651 oraz e-mail: reklama@mbp.swidnica.pl


Międzynarodowy Konkurs Poezji Romskiej im. Papuszy, "O Złote Pióro Papuszy"...
...organizuje Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Konkurs realizowany jest dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce". Partnerami organizatorów są Centrum Kultury Romów w Tarnowie, Romani Baxt Warszawa - Tirana - Paryż, Romani Vodži - Słowacja, INALCO - Institut National des Languages et Civilisations Orientales.

Celem Konkursu jest upamiętnienie 100-rocznicy urodzin romskiej poetki Bronisławy Wajs - Papuszy, popularyzacja twórczości poetyckiej osób pochodzących ze środowiska romskiego jak również młodych poetów, miłośników kultury i tradycji romskiej, propagowanie tradycji, kultury i historii romskiej, wykreowanie twórczych jednostek wśród uzdolnionej literacko młodzieży, integracja kulturowa oraz stworzenie możliwość zapoznania się z dorobkiem kulturowym Romów, możliwość kontaktu uczestników różnych społeczności, wzajemne przenikanie dwóch kultur, postaw i wartości.

Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do osób dorosłych, studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Polski i z zagranicy.

Tematyką konkursową są inspiracje kulturą, tradycją i historią Romów. Przewiduje się dwie kategorie konkursowe: 1/ wiersze w języku romskim; 2/ wiersze w języku polskim. Uczestnicy konkursu nadsyłają maksymalnie trzy utwory w wybranej przez siebie kategorii, z których każdy powinien być opatrzony godłem (pseudonim autorski a nie znak graficzny). Wiersze w formacie A4, w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu należy nadsyłać w trzech egzemplarzach. Uczestnik wypełnia kartę zgłoszeń i umieszcza ją w osobnej, zaklejonej kopercie opatrzonej godłem, którą dołącza do nadesłanych wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane oraz nagradzane w konkursach. Nie będą również oceniane utwory, które brały udział w poprzedniej edycji konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych wierszy w tomiku pokonkursowym oraz wykorzystania ich w celach promocyjnych.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac konkursowych. Prace nadesłane po upływie wyznaczonego terminu, przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz nie spełniające wymogów technicznych, nie będą brane pod uwagę w ocenie.

Organizator konkursu powoła jury, które oceni prace i wyłoni laureatów. Ocena jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2010 roku, podczas zamknięcia sezonu cygańskiego w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. O dokładnej dacie laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora.

Termin: do 31 marca 2010 roku
Adres: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 10 z dopiskiem: "Konkurs poezji romskiej".
Dodatkowe informacje:
Patrycja Wietrzyk (koordynator projektu), tel.: 014-622-06-25; 014-622-06-25,
e-mail: etnografia@muzeum.tarnow.pl


III OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
"Przecież każdy pisze wiersze"
REGULAMIN

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury "Arsus"
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Warszawa ul. Traktorzystów 14

I. Cele konkursu:
- Kształtowanie postaw twórczych dzieci i młodzieży,
- Rozwój współczesnej twórczości literackiej przez zainteresowanie młodych ludzi pisaniem wierszy.

II. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
- nadesłanie w maszynopisie trzech wierszy w trzech egzemplarzach opatrzonych godłem ( pseudonimem, a nie rysunkiem),
- zestaw trzech wierszy nie może być oznaczony niczym oprócz godła (nie może zawierać informacji o autorze ani szkole do której uczęszcza),
- każdy zestaw, trzech różnych wierszy, powinien być spięty, zszyty.

III. Do zestawu należy dołączyć:
- zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem co wiersze i zawierającą następujące informacje:
- imię i nazwisko,
- adres,
- telefon,
- e-meil,
- wiek,
- uczniowie proszeni są o podanie szkoły i klasy.

IV. Termin nadsyłania utworów mija 2 kwietnia 2010 r. (liczy się data stempla pocztowego).
- na konkurs należy przesłać utwory nigdzie wcześniej nie publikowane i nie nagrodzone,
- oceny utworów dokona profesjonalne jury składające się z poetów i znawców literatury,
- konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 kwietnia 2010 r.,
- laureaci otrzymają dyplomy i pióra wieczne na uroczystym wręczeniu nagród w Ośrodku Kultury "Arsus" oraz będą uczestniczyć w warsztatach dla młodych autorów;

V. Wiersze oceniane będą w trzech kategoriach:
- szkoła podstawowa 7-13 lat,
- gimnazjum 13-16 lat,
- liceum, osoby dorosłe 16 - 21 lat.


IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA SZTUKĘ TEATRALNĄ I SCENARIUSZ FILMOWY
"Nie tylko na scenę"
REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury "Arsus"
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
ul. Traktorzystów 14 w Warszawie

1. Cele konkursu
- Kształtowanie twórczych postaw dzieci i młodzieży.
- Rozwój współczesnej twórczości literackiej poprzez zainteresowanie młodych ludzi pisaniem dramatów i scenariuszy filmowych

2. Konkurs przeznaczony jest dla dwóch grup wiekowych:
a) do lat 14,
b) od 15 do 21 lat.

3. Teksty w formie maszynopisów, w trzech identycznych egzemplarzach (prosimy o dołączenie płyty lub dyskietki z tekstem), należy nadesłać do 2 kwietnia 2010 r. (liczy się data stempla pocztowego)

na adres:
Ośrodek Kultury "Arsus"
ul. Traktorzystów 14, 02-495 Warszawa
z dopiskiem "Nie tylko na scenę"

4. Każdy egzemplarz należy oznaczyć godłem. Do maszynopisu powinna być dołączona koperta opatrzona tym samym godłem, zawierająca:
a) powtórzone godło,
b) imię i nazwisko, wiek oraz adres, telefon i e-mail autora.

5. Autor może zgłosić dowolną liczbę utworów, przy czym każdy musi zawierać odrębne godło. Maszynopis nie może być podpisany, ani oznaczony dodatkowo w żaden inny sposób niż podany wyżej.

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 kwietnia 2010 r.

7. Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody w postaci wiecznych piór oraz warsztatów dla młodych autorów.

8. Do jury zostaną zaproszeni polscy twórcy literatury dziecięcej i młodzieżowej, dramaturdzy, scenarzyści, reżyserzy oraz twórcy teatru i filmu.

9. Nagrodzone prace zostaną zrealizowane, w miarę możliwości, przez dziecięce i młodzieżowe zespoły amatorskie ( teatralne i filmowe).

10. Jury oraz organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.

11. Sekretarzem konkursu jest Justyna Ścibor,
Kontakt: tel. 022 478 34 54, 0606 856 393, e-mail: justyna.scibor@arsus.pl, www.arsus.pl

W latach 2007,2008,2009 projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Wstecz
konkursy poetyckie * konkursy literackie * warsztaty * 2010
Reklama:
Lideria


Stanisław Grochowiak - Rok Polski
Stanisław Grochowiak - Rok Polski


Stanisław Grochowiak - Permisi, non amisi
Stanisław Grochowiak - Permisi, non amisi


Zbigniew Herbert - Labirynt nad morzem
Zbigniew Herbert - Labirynt nad morzem


Tadeusz Różewicz - Kartoteka. Kartoteka rozrzucona
Tadeusz Różewicz - Kartoteka. Kartoteka rozrzucona


Tadeusz Różewicz - Nauka chodzenia
Tadeusz Różewicz - Nauka chodzenia


Wiesław Myśliwski - Widnokrąg
Wiesław Myśliwski - Widnokrąg


Wiesław Myśliwski - Traktat o łuskaniu fasoli
Wiesław Myśliwski - Traktat o łuskaniu fasoli


Edward Stachura - Fabula rasa
Edward Stachura - Fabula rasa


Edward Stachura - Cała jaskrawość
Edward Stachura - Cała jaskrawość


Edward Stachura - Opowiadania
Edward Stachura - Opowiadania


Edward Stachura - Wiersze
Edward Stachura - Wiersze


Tadeusz Dąbrowski - Te Deum
Tadeusz Dąbrowski - Te Deum


Krzysztof Siwczyk - Centrum Likwidacji Szkód
Krzysztof Siwczyk - Centrum Likwidacji Szkód


Czesław Miłosz - Dzieła Zebrane. Prywatne Obowiązki
Czesław Miłosz - Dzieła Zebrane. Prywatne Obowiązki


Karol Wojtyła - Tryptyk rzymski. Poezje zebrane
Karol Wojtyła - Tryptyk rzymski. Poezje zebrane


Wacław Oszajca - Reszta większa od całości
Wacław Oszajca - Reszta większa od całości


Wojciech Kass - Gwiazda Głóg
Wojciech Kass - Gwiazda Głóg


Zbigniew Herbert - Herbert nieznany. Rozmowy
Zbigniew Herbert - Herbert nieznany. Rozmowy


Mirosław Nahacz - Bombel
Mirosław Nahacz - Bombel


Jacek Dehnel - Ekran kontrolny
Jacek Dehnel - Ekran kontrolny


Jerzy Sosnowski - Apokryf Agłai
Jerzy Sosnowski - Apokryf Agłai


Karol Maliszewski - Po debiucie. Dziennik krytyka
Karol Maliszewski - Po debiucie. Dziennik krytyka


Mariusz Grzebalski - Pocałunek na wstecznym
Mariusz Grzebalski - Pocałunek na wstecznym


Urszula Kozioł - Przelotem
Urszula Kozioł - Przelotem


Anna Janko - Dziewczyna z zapałkami
Anna Janko - Dziewczyna z zapałkami


Halina Poświatowska - Wszystkie wiersze
Halina Poświatowska - Wszystkie wiersze


Wisława Szymborska - Nic dwa razy. Nothing Twice
Wisława Szymborska - Nic dwa razy. Nothing Twice


Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - Liryki najpiękniejsze
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - Liryki najpiękniejsze


Charles Baudelaire - Kwiaty zła
Charles Baudelaire - Kwiaty zła


Grzegorz Kociuba - Ślady i znaki
Grzegorz Kociuba - Ślady i znaki


Stanisław Dłuski - Szczęśliwie powieszony
Stanisław Dłuski - Szczęśliwie powieszony


Marek Hłasko - Pierwszy krok w chmurach
Marek Hłasko - Pierwszy krok w chmurach


Marek Hłasko - Następny do raju
Marek Hłasko - Następny do raju


Miron Białoszewski - Sprawdzone sobą. Wiersze wybrane
Miron Białoszewski - Sprawdzone sobą. Wiersze wybrane


Jacek Napiórkowski - Aniele nie upadaj
Jacek Napiórkowski - Aniele nie upadaj


Andrzej Stasiuk - Opowieści galicyjskie
Andrzej Stasiuk - Opowieści galicyjskie